Minska uppvärmningskostnaden

När man pratar om husets uppvärmning handlar det ofta om vilken typ av energisystem man ska välja. Men det finns goda skäl att också fokusera på husets totala energiflöden.

Vanliga brister i äldre hus är bland annat dåligt isolerad vindsbjälklag, dragiga fönster eller dörrar, samt bristande styr- och reglersystem. Åtgärdas detta kan man göra stora energivinster.

VINDBJÄLKLAGET
Cirka 15 procent av värmen i ett svenskt genom-snittshus försvinner ut genom taket. Att tilläggsiso-lera vindsbjälklaget är ofta lönsamt även på kort sikt. Energianvändningen i ett normalstort enplanshus kan minska med mellan 1 500 och 2 500 kWh per år om isolering ökas från 18 cm till 50 cm.  Det är viktigt att innertaket mot vindsbjälklaget är tätt. Läcker varm luft upp till den betydligt kallare luften på vinden ökar risken för hög relativ luftfuktighet, vilket i sin tur kan leda till mögel. Det är också viktigt att vindsutrymmet är bra ventilerat. Låt uteluft komma in längs hela takfoten och passera isoleringen och släppas ut via ventiler i båda gavlarna.

INVÄNDIG ISOLERING
Vid invändig tilläggsisolering av befintlig byggnadsdel bör max fem centimeter mineralull användas beroende på den sänkta temperaturen och den ökade relativa fuktigheten i byggnadsdelen efter åtgärd. På grund av risk för fuktskador bör inte insidan av källargolv och källarväggar tilläggsisoleras om inte ett ventilerat diffusionsskydd, typ platonmatta, först monteras mot den berörda byggnadsdelen.

STYR- OCH REGLERSYSTEM
Ett bra styr- och reglersystem sparar upp till tio pro-cent av energiförbrukningen och ger bättre kom-fort med jämnare inomhustemperatur. I hus med direktverkande el som uppvärmning styrs värmetillförseln med termostater på elradiatorerna eller med central styrning och uppdelning av huset i tre till fyra temperaturzoner. I ett hus med vattenburet värmesystem bör styr- och reglersystemet innehålla shunt med shuntmotor, utom- eller inomhusgivare och termostater på radiatorventilerna.

SHUNT OCH TERMOSTATER
Shuntventilen reglerar vilken temperatur som vär-mevattnet skall ha ut till radiatorerna. Temperaturen bestäms av utomhusgivaren som känner av utomhustemperaturen. Termostaternas uppgift är att reglera värmen för enskilda rum. Termostater har en begränsad livslängd och efter cirka 15 år kan det vara dags att byta.

FÖNSTER
Cirka 35 procent av värmeenergin förloras genom fönstren. Om du byter ut tvåglasfönster mot mo-derna energieffektiva treglasfönster kan du minska energiförlusten med 110 till 120 kWh per kvm och år. Om dina tvåglasfönster är väl bibehållna kan du, istället för att byta till treglasfönster, byta ett fönsterglas mot ett ytbelagt energiglas eller en ny isolerruta. Kostnaden för fönsterrenovering är ungefär hälften så dyrt som att byta hela fönstret. Ett fönsterbyte sparar värmeenergi och ger dessutom stora komfortfördelar, som minskat kallras, mindre strålningsförluster och ljudreducerande effekt.

Källa: Energimyndigheten

Exempel:
Isolera vindenKostnad mineralull 8 000 kr
Energibesparing per år 1 600 kr
Återbetalningstid 5 år

Renovera fönster
Kostnad byte till isolerglas 28 000 kr
Energibesparing per år 2 600 kr
Återbetalningstid 11 år

Poul Heie
Läsarnas betyg: 
Inga röster än