Kakel och klinker

För väggar och golv i våra badrum är idag förstahandsvalet utan tvekan keramik. Vackra, skimrande glaserade kakelplattor på väggarna och tåliga, lättstädade klinkerplattor, ofta med golvvärme, på golven. Keramiken är lättstädad och underhållsfri. Den håller lika länge som huset, eller längre. Runt om i världen finns välbevarade plattor som är flera tusen år gamla. Men för att inte våtrummen ska drabbas av vattenskador eller andra problem är det några saker man ska tänka på.

Sedan åttiotalet har trenden blivit allt tydligare. I Sverige har vi mer än fyrdubblat användningen av byggkeramik sedan dess. Och hur keramiken ska monteras på olika underlag i dusch- och badrum, hur tätskikt och förseglingar ska vara utformade framgår av Branschregler. Det var Plattsättnings Entreprenörers Riksförening PER, som 1988 skapade de första reglerna som gällde väggar, tillsammans med några av de större tillverkarna av keramiska plattor, fäst- och fogmassor.

VARFÖR BRANSCHREGLER?
Dagens myndighetskrav finns i Boverkets Byggregler, BBR. Men där står det inte mycket mer än: ”Golv och väggar i våtutrymmens skall vara försedda med vattentäta skikt.” Hur detta ska uppnås och vilka krav som ska ställas har myndigheten överlåtit till de olika branscherna att lösa. Tre branscher har regler för konstruktioner med sina material: Keramiska plattor (PER:s Branschregler), plastmattor (GBRs Branschstandard) och målningsbehandlingar (Måleribran-schens standard för våtrum, MVK).  Senaste utgåvan av regler för kakel och klinker kom 1995. De heter fortfarande PER:s branschregler och är utformade av branschens serviceorgan Byggkeramikrå-det. Reglerna är ett frivilligt dokument som gäller om parterna kommit överens om att de ska tillämpas.

GÖR-DET-SJÄLV?
Men det är inte förbjudet att göra den här typen av arbete själv. Man får i stort sett göra vad man vill i sitt eget hus, undantag är bland annat elarbeten. Försäkringsbolagen godkänner i regel gör-det-själv jobb under förutsättning att de är gjorda enligt myndighetskrav och/eller branschregler. När det gäller enklare plattsättningsjobb klarar säkert en händig villaägare att sätta plattor i köket ovanför diskbänken eller lägga plattor på hallgolvet eller i ett annat torrt utrymme. I ett våtutrymme finns det dock en del moment som kan kräva yrkesvana. Att till exempel spackla ett golvunderlag för rätt lutning mot golvbrunnen eller se till att materialskarvar och anslutningar blir helt vattentäta är inte så lätt för en lekman. Och för att få ett gott helhetsintryck med raka, jämna fogar och lämplig placering av skurna plattor krävs vana och kunskaper.

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Keramiska plattor monteras i cementbunden fästmassa och fogas med cementbunden fogmassa. Massorna är vattenfasta men inte vattentäta. Det betyder att vatten kan passera genom fogar och fästmassa, vilket är meningen. Därför ska golv- och väggkonstruktioner ha ett tätskikt närmast underlaget. För att skapa en enhetlig kvalitetsnivå och för att slå vakt om säkerheten mot vattenskador anger branschreglerna en godkänd nivå för täthet, vidhäftning och andra viktiga egenskaper. Konstruktionerna är provade och etablerade. Man behöver inte uppfinna hjulet för varje nytt våtrum. De materialleverantörer som vill skaffa sig godkännande för sina konstruktioner enligt reglerna vänder sig till Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP i Borås där konstruktio-nen testas. Byggkeramikrådets tekniska kommitté behandlar sedan ärendet och kan utfärda ett godkännande om alla krav är uppfyllda. Idag finns ett sjuttiotal godkända konstruktio-ner registrerade.

BEHÖRIGHET FÖR UTFÖRANDE
För att utföra arbeten enligt reglerna krävs att företaget som anlitas är behörigt och att den hantverkare som gör tätskiktsarbetet har en legitimation utfärdad av Byggkeramikrådet. Kraven på de behöriga företagen har skärpts från 2004. Nu krävs att en våtrumsansvarig arbetsledare och hantverkaren som gör jobbet går tre olika kurser. Idag finns det över 1400 behöriga företag i landet. När man beställer keramiska plattor för golv och väggar i ett våtrum är det viktigt att ställa krav på att arbetet utförs med godkända konstruktioner och av behörigt företag med behöriga hantverkare. Det kan vara klokt att kontrollera att det verkligen är ett behörigt företag som åtar sig jobbet. Det gör man enklast genom att gå in på www.bkr.se där förteckningar över både godkända konstruktioner och behöriga företag finns. Det är också lämpligt att be om referenser och ta kontakt med tidigare kunder med liknande jobb.

CHECKLISTA FÖR ARBETEN MED KAKEL OCH KLINKER I VÅTUTRYMMEN

  • Skriv ett avtal där det framgår vad som ska göras, vad det ska kosta, när det ska vara färdigt, ev. garantitid (måste avtalas!). Det finns ett enkelt formulär som kan användas. RO-formuläret, kan laddas ner från www.konsumentverket.se.
  • I avtalet är det viktigt att det framgår att arbetet ska utföras enligt PERs Branschregler. Plattsättningsentreprenör ska vara ett behörigt företag som gått branschens utbildning och fått ett behörighetsbevis. Kontrollera att företaget finns med i reglernas bilaga D. Dagsaktuellt läge finns på www.bkr.se
  • Den plattsättare som gör tätskiktsjob-bet ska ha en personlig behörighet som kan styrkas med legitimation utfärdad av Byggkeramikrådet. Den ska vara försedd med aktuellt årsmärke.
  • När arbetet är färdigt ska entreprenören överlämna ett ifyllt kvalitetsdo-kument enligt reglernas bilaga A. I dokumenten framgår vilka konstruktioner (fabrikat) som använts och en del andra detaljer som kan vara viktig dokumentation i framtiden.

TEXT: STIG LODÉN  FOTO: KONRADSSONS KAKEL

Gäst
Läsarnas betyg: 
Inga röster än