Del 2: Gör källaren fuktsäker

Många nybyggda såväl som äldre hus drabbas av skador på grund av fukt. I andra delen av Villa Aktuellts artikelserie tar vi upp problem med källare och hur källaren blir säker mot fukt.

NATURLIG FUKT tillförs källare i äldre bebyggelse på flera sätt. Genom inåtriktad fuktvandring från marken, uppsuget vatten i grundsulor och golv (kapillärsugning), samt ökad uppsugning av vatten om dräneringen är bristfällig.

NATURLIG FUKTPÅVERKAN PÅ KÄLLARE
Utöver dessa huvudsakliga orsaker tillkommer fukttillskott från t ex motlutande markytor och läckande ledningar, samt vid tvätt och bad. När dessutom ventilationen oftast är mycket dålig och inomhustemperaturen är alltför låg är det inte konstigt att äldre källare blir fuktiga. Dessa orsaker är också anledningen till att många försök att renovera ytskikten i källaren misslyckas med flagande färg och möglande träkonstruktioner som följd.
Sammanfattningsvis är den gamla källaren en mycket dålig del av huset, ibland räddad av den gamla pannan som spred mycket värme och ventilerade källaren. Det kalla och fuktiga klimatet var också orsaken till att källare förr i huvudsak endast användes till tvättstuga och grovförråd.

RENOVERING
Alla hus har så småningom behov av renovering. Förutom allt större krav på låg energiförbrukning ska fokus när det gäller källare vara på fuktsäkerheten. Idag finns det bra material, som hjälper oss att uppnå högt ställda krav. Det som kan kännas problematiskt är alla olika uppfattningar som florerar i byggbranschen, men som våra artiklar förhoppningsvis kan bringa klarhet i. Byggexperterna är idag överens om att byggstommar och golv på mark ska vara rumstempererade, vilket innebär att värmeisolering ska placeras utanför grundmurar och under golvkonstruktioner på mark, såsom källargolv.

GOLV
Att få fuktsäkra rum i gamla källare kräver oftast värmeisolerade golv. Betonggolv i källare byggda fram till 1950-talet är till minst 90 procent oarmerade. Tjockleken varierar normalt från några cm till cirka 10 cm. Det rekommenderas inte att utföra nya golvskikt direkt på de befintliga betonggolven, eftersom de alltid är fuktiga. Att knacka bort betonggolv är en relativt snabb och väl prismotiverad åtgärd, eftersom man kan få bättre takhöjd och nya ledningar under golven på köpet. Kontakta expertis om det finns risk att schakten kan underminera grundkonstruktionen.
När betonggolven är borta bestäms eventuell urgrävning med hänsyn till takhöjd och golvets totala tjocklek inkl värmeisolering. Ur fuktsynpunkt ska värmeisoleringens tjocklek under det nya golvet vara minst 100 mm, med golvvärme minst 200 mm. Olika typer av värmeisolering har olika krav på dräneringslager under isoleringsskivorna, vilket direkt påverkar schaktdjupet under den blivande golvnivån. Tänk på att dräneringsnivån utvändigt kring källaren kan begränsa schaktbottennivån under källargolven.
Hjärtväggar kan göras fuktsäkrare genom att en entreprenör injicerar en speciell vätska som blockerar porerna i betongväggen och därmed bryter fuktuppsugningen.

UTVÄNDIG GRUNDMUR
Tänk på att schaktningen inte får underminera grundsulor. Efter uppgrävning tas asfaltskikt bort, som annars hindrar uttorkning till marken. Placera värmeisolering utanför grundmurar och prioritera fuktöppen värmeisolering. Av energi- och klimatskäl förordas 200 mm tjock isolering, men ur fuktsynpunkt är 100 mm tillräckligt. Följ materialleverantörens instruktioner. Många värmeisoleringsskivor kräver ett separat dränerande grusskikt, medan andra både dränerar och värmeisolerar utan grusskikt.
När återfyllningen utförts och marken kylts av startar uttorkningen. Vintertid när marken är mycket kall är uttorkningen som störst.

DRÄNERINGSLEDNING
Dränrör fungerar som bräddavlopp för markvatten. Dränledningen läggs normalt 100-150 mm lägre än grundsulors underkant. Dränledningen kringfylls bäst med makadam, fraktion 8-12 eller 8-16 mm. Kringfyllningen skyddas med en geotextilduk, eller s.k. markduk, som även skyddar värmeisoleringen för återfyllnadsmassor. Följ alltid tillverkarens anvisningar!

NYA KÄLLARE
Nybyggda hus med källare är alltid utförda med värmeisolering under golv, grundsulor och utanför grundmurar. Energinormer kräver så tjock värmeisolering att energiförlusterna blir små, därmed uppnås även fuktsäkerhet för hela källaren.
Byggbranschen har idag förstått att om marken är naturligt sval så blir grunden betydligt fuktsäkrare. Använder man fuktöppen värmeisolering kommer den svala marken dessutom att fungera som en avfuktare.

Text: Poul Heie
Källa: Tidningen Villa Aktuellt

Poul Heie