Bo i hus

Fråga juristen!

Energideklaration vid försäljning

Jag skulle vilja ha lite mer information om det här nya
kravet på energideklaration för hus vid försäljning.

HÄLSNING FRÅN EN HUSÄGARE SOM STÅR I BEGREPP ATT SÄLJA

SVAR: Helt kort kan sägas att alla som ska sälja sitt radhus eller villa måste göra en så kallad energideklaration från och med 1 januari 2009 enligt lag. Men även andra typer av bostäder , som till exempel specialbyggnader över 1000 kvm såsom simhallar och skolor eller byggnader med nyttjanderätt såsom hyreslokaler och bostadsrätter, berörs. Så ta hjälp av www.boverket.se för ett mer detaljerat svar. Ett av ändamålen med energideklarationen är att vi tillsammans ska sänka de framtida energikostnaderna, vilket ligger i linje med de globala klimatdiskussionerna. En energideklaration är giltig i 10 år, men du får göra en ny om du har vidtagit åtgärder för att minska energiåtgången.

Energideklarationen utförs av ackrediterade (av myndigheten SWEDAC godkända) kontrollorgan (företag) och innebär i korthet att ett formulär ska fyllas i som visar en byggnads energianvändning samt ge råd om hur byggnaden kan bli energismartare. Om du som ägare vägrar att energideklarera kan din kommun till sist utdöma vite, en form av böter. På boverkets hemsida finns ett formulär under avsnittet Energideklaration som heter ”Förbered dig så här” som ger dig lättfattliga råd och anvisningar inför din energideklaration.

Boverket har ett sista krav: Sista sidan i energideklarationen, Husets energianvändning, ska sättas upp i husets entré eller reception. För småhus räcker det om du informerar hyresgästen på annat sätt. Du kan till exempel sätta upp sidan som en pappersutskrift eller i form av en skylt i plast eller aluminium. Du beställer skylten själv och den ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Om du inte sätter upp informationen riskerar du vite. Formatet på denna skylt får inte ändras!

Boverket kom med ett förtydligande angående besiktning vid energideklarationer 2009-04-02: ”Många energideklarationer görs utan att byggnaden har besökts. Regelverket medger den möjligheten men endast då det är uppenbart att inga åtgärder kan rekommenderas som medför en lägre energianvändning eller då underlaget från fastighetsägaren är komplett och trovärdigt. Boverket och Swedac anser att för få åtgärdsförslag presenteras i samband med energideklarationen och kommer att se över regelverk och tillämpning för att besiktningar på plats ska bli fler”. Lycka till med energideklarationen hälsar juristen!

Solen ger mängder med energi

Värmepump – en klok energilösning!

Solen ger mängder av energi som finns i luften, och som lagras i berg, mark och vatten. En värmepump hämtar och utvinner denna värme så effektivt att uppvärmningskostnaden för ett småhus kan minskas rejält. I vissa fall med mer än 75 procent!

En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp. I kylskåpet tas värme inifrån skåpet och avges på baksidan. En värmepump däremot tar värme från berg, jord, luft eller vatten och avger den till huset. För varje kilowattimme (kWh) el som värmepumpen behöver för att arbeta får du ut cirka tre kWh värme till huset, tack vare den lagrade solvärmen som finns i berget, jorden, luften eller vattnet. Förhållandet mellan avgiven och tillförd energi kallas för värmepumpens värmefaktor (effektivitet) och den varierar med temperaturen. Hög temperatur hos värmekällan och låg temperatur i husets värmesystem ger hög värmefaktor och hög energibesparing. En värmepump kan antingen komplettera ett befintligt värmesystem, eller ingå i ett helt nytt värmesystem. I det senare fallet ingår även varmvattenberedare och elkassett, där elkassetten automatiskt ger tillskottsvärme när värmepumpen inte räcker till under kalla dagar.

BÄSTA LÖSNINGEN
Vilken som är den bästa värmelösningen för just ditt hus beror på en mängd olika saker: Som hur stort huset är, var det ligger, om du ska bygga nytt, byta ut eller behålla pannan du har idag. Om du ska byta ut din gamla olje-, el- eller vedpanna och har vattenburna radiatorer eller golvvärme därhemma talar mycket för att du kan byta till bergvärme. Det innebär att du installerar en värmepump som hämtar upp värme ur berggrunden via ett borrat hål. Du kan också hämta värmen via en slang nergrävd i jorden eller nedlagd på botten av en sjö. Om du har en villa på mindre än 100 kvadrat är det inte alltid mest lönsamt att byta till bergvärme. En luft/vattenvärmepump kan då vara ett bättre alternativ. Har du en fungerande olje-, el- eller vedpanna som du vill behålla och vattenburna radiatorer eller golvvärme kan du installera en luft/vattenvärmepump för att sänka kostnaderna. En sådan värmepump tar sin värme ur utomhusluften ända ner till -20 grader och genererar tillräckligt mycket energi för att värma upp dina radiatorer eller din golvvärme.

BERGVÄRMEPUMP
Med bergvärme kan du få en effektiv värmekälla och jämn temperatur hela året om. Ju större hus och förbrukning, desto större blir besparingen i kronor – år efter år. Bergvärme är dessutom ännu förmånligare nu, tack vare det nya ROT-avdraget. En bergvärmepump tar lagrad solvärme från berget genom ett vanligtvis 120–180 meter djupt hål ned i berggrunden och ger dig både värme och varmvatten. I borrhålet förs sedan en så kallad kollektorslang ned, fylld med en frostskyddsvätska (till exempel vatten och sprit). Denna kalla vätska pumpas runt i slangen så att den fångar upp värmen ur berget. Fördelen med bergvärme är att den inte kräver en stor tomt och att effekten är hög under hela året. Berget behöver inte finnas i dagen men är det långt ned till berg blir kostnaden för borrning högre. Till skillnad från utomhusluften håller berget en jämnare temperatur över året vilket är en fördel för värmepumpens drift och energibesparingen. Bergvärmepumpen är den dyraste värmepumpen, pga borrningskostnaden, men eftersom du kan spara omkring två tredjedelar av tidigare energikostnader för uppvärmning och varmvatten är det en investering som lönar sig.

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP
Luftvärme är det ultimata alternativet om du inte kan eller får borra efter bergvärme, inte bor nära en sjö och kan utnyttja sjövärme, eller har nog stor tomt för att utnyttja jordvärme. Med luftvärme utvinner du energi från utomhusluften via en värmepumpen. All värme som avges kommer huset tillgodo och därmed slipper du energiförlust. När du har bestämt dig för att satsa på luftvärme och ska investera i en luft/vattenvärmepump är det viktigt att få en värmepump som fungerar effektivt även när temperaturen sjunker under nollan. En bra luft/vattenvärmepump ska klara av att utvinna värme ur luften ner till temperaturer på -20 grader. Detta är speciellt viktigt för att klara vårt nordiska klimat. Luft/vattenvärmepumpar kan vanligtvis spara cirka 50–60 procent av husets behov av värme och varmvatten under året. Priset ligger på cirka 70000–120 000 kr inklusive installation. Priset varierar beroende på vad som ingår, storlek, installation och fabrikat.

JORDVÄRMEPUMP
Jordvärme är ett utmärkt alternativ om berggrunden på din tomt ligger för djupt för bergvärme, eller om du av andra skäl inte kan eller vill borra på tomten. Slangen gräver du ner på ungefär en meters djup i marken. Du gräver ned en vanligtvis 200–600 meter lång kollektorslang på cirka en meters djup. Slangen läggs i slingor på tomten med minst 80 centimeters mellanrum. Det krävs därför att du har en tillräckligt stor yta där kollektorslangen kan grävas ned. Tack vare att slangen är nedgrävd i marken och därmed skyddas från väder och vind är jordvärme en hållbar värmekälla. Slangen har dessutom en lång livslängd.

SJÖVÄRMEPUMP
När du installerar värmepump med sjövärme som värmekälla läggs en slang ut på sjöbotten. Vid vattenbrynet placeras slangen så djupt att inte slangen skadas av isbrytningen. Dra gärna slangen i ett skyddsrör vid vattenbrynet. Tack vare att slangen skyddas nere på sjöbotten har systemet lång livslängd. Viktigt att tänka på när du lägger ut slangen i sjön är att märka ut vart slangen ligger för eventuell sjöfart. Undvik att lägga slangen i en farled, så det kan göra att slangen rubbas. Ju djupare ner i sjön slangen ligger, desto mindre blir risken för att den blir skadad. Tillståndsprocessen kan i många fall vara komplicerad för sjövärmepumpar.

LUFT/LUFTVÄRMEPUMP
Denna typ av värmepump består av en utomhusdel och en eller flera inomhusdelar. Utomhusdelen tar värme ur utomhusluften. Värmen överförs till inomhusdelen som sedan avger värmen direkt till inomhusluften med hjälp av en fläkt. Du kan inte värma tappvarmvatten eller radiatorvatten med en luft/luftvärmepump. Sjunker utomhustemperaturen så minskar pumpens energibesparing. En luft/luftvärmepump kan vanligtvis spara cirka 30–50 procent av husets värmebehov (exklusive varmvatten) över året. En luft/luftvärmepump kan komplettera ett annat uppvärmningssystem, exempelvis direktverkande elvärme. Priset ligger på 18 000–35 000 kr beroende på storlek, installation och fabrikat. Installation måste ske av en behörig installatör för att funktionen ska bli den rätta. Kontrollera att företaget som installerar pumpen är ackrediterad hos Swedac på www.swedac.se.

FRÅNLUFTVÄRMEPUMP
Istället för att låta den varma inomhusluften gå rakt ut kan du med hjälp av en värmepump återvinna värmen ur ventilationsluften och återföra den till husets värmesystem. En frånluftvärmepump kräver att det finns ventilationskanaler i huset. Denna typ av värmepump passar därför bäst i hus där frånluftskanaler från badrum, toalett och kök redan finns eller där de ska installeras för att ventilationen måste förbättras.
Frånluftvärmepumpar kan ge både värme och varmvatten. Frånluftvärmepumpar kan spara ungefär 40–50 procent av husets behov av värme och varmvatten under året. Besparingen och valet av värmepumpstorlek är beroende av ventilationsflödet. Priset ligger på 25 000–70 000 kr inklusive
installation. Priset varierar beroende på storlek, installation, fabrikat och vad som ingår.

SOLVÄRME
Under ett år tar ditt villatak emot fem gånger mer energi än vad huset förbrukar. Oftast används solfångare för varmvatten, men det finns även lösningar där solfångare installeras i kombination med värmepump. Dessa solfångare säljs i kompletta paket färdiga att anslutas till en värmepump. I paketen ingår bland annat styrutrustning, cirkulationspumpar, expansionskärl, värmeväxlare, montagesatser, givare och solfångare. Att samköra solvärme med en värmepump innebär att du kan använda solvärmen hela året.

Sidor