Bo i hus

Så påverkas du av höstbudgeten

Så påverkas du av höstbudgeten

Så påverkas du av höstbudgeten  I regeringens budgetproposition för nästa år föreslås ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget för löntagare. Med sänkta skatter är det tänkt att löntagarna ska öka sin konsumtion och därigenom öka möjligheterna för nya arbetstillfällen.

DEN SOM ÄR LÖNTAGARE får nästa år ytterligare sänkt skatt.  Jobbskatteavdraget ger mellan 160 och 250 kronor lägre skatt för de flesta. Grundavdraget blir i och för sig lägre, efter­som det följer prisbasbeloppet som sänks, men det har liten påverkan på nettoeffekten.

SÄNKT SKATT FÖR PENSIONÄRER
För pensionärerna innebär det sänkta prisbasbeloppet och bromsen att inkomsterna sänks till 2010. Garantipensionen, som följer inflationen, sänks med en procent. För tilläggs- och inkomstpensionerna innebär brom­sen att pensionen räknas ned med tre procent enligt Försäk­ringskassans prognos.
Samtidigt sänks skatten för ålderspensionärer genom regeringens förslag på förhöjt grundavdrag. Det innebär att skattesänkningen kommer att bli något större än den sänkta pensionen för garantipensionärerna. En pensionär med en allmän pension på 15 000 kronor i måna­den får cirka 90 kronor lägre nettoinkomst på det nya året.

ÖKADE STUDIEMEDEL
Studenterna ska få 350 kronor mer i studiemedel per månad.
Mest höjs lånedelen, vilket innebär att det som underlättar dagens situation kommer att märkas när studenten ska betala tillbaka senare. En studentbudget går med nöd och näppe ihop idag, förutsatt att man har rätt till bostadsbidrag. Med höjningen förbättras situationen, men tar inte bort behovet av ytterligare inkomster för att täcka de nödvändiga utgifterna.

ÖKAD SJUKERSÄTTNING
Ytterligare förslag från regeringen är att personer med sjuker­sättning, tidigare förtidspension får samma regler som ålders­pensionärer för beräkning av bostadstilläggets storlek. Det kan betyda 555 kronor mer i månaden som mest.

SÄNKTA ENERGISKATTER
Men koldioxidskatten ska höjas något mer än enligt lag så net­toeffekten på bensin, olja och diesel blir mindre. Skatten på el sjunker med 0,25 öre i Stockholmsregionen, vilket betyder 50 kronor mindre om året för den som använder 20 000 kWh.

MILJARDER TILL KOMMUNERNA
Kommunerna och landstingen får ytterligare 10 miljarder av staten. Om det kan leda till att bättre upprätthålla servicen och att fler får behålla sina jobb är det förstås bra både för de anställda och för kommuninvånarna. Trots det kan kommunernas och landstingens försämrade ekonomi kräva skattehöjningar, vilket flera nu flaggat upp för.

KÄLLA: REGERINGEN OCH INSTITUTET FÖR PRIVATEKONOMI
 

Fråga juristen!

Energideklaration vid försäljning

Jag skulle vilja ha lite mer information om det här nya
kravet på energideklaration för hus vid försäljning.

HÄLSNING FRÅN EN HUSÄGARE SOM STÅR I BEGREPP ATT SÄLJA

SVAR: Helt kort kan sägas att alla som ska sälja sitt radhus eller villa måste göra en så kallad energideklaration från och med 1 januari 2009 enligt lag. Men även andra typer av bostäder , som till exempel specialbyggnader över 1000 kvm såsom simhallar och skolor eller byggnader med nyttjanderätt såsom hyreslokaler och bostadsrätter, berörs. Så ta hjälp av www.boverket.se för ett mer detaljerat svar. Ett av ändamålen med energideklarationen är att vi tillsammans ska sänka de framtida energikostnaderna, vilket ligger i linje med de globala klimatdiskussionerna. En energideklaration är giltig i 10 år, men du får göra en ny om du har vidtagit åtgärder för att minska energiåtgången.

Energideklarationen utförs av ackrediterade (av myndigheten SWEDAC godkända) kontrollorgan (företag) och innebär i korthet att ett formulär ska fyllas i som visar en byggnads energianvändning samt ge råd om hur byggnaden kan bli energismartare. Om du som ägare vägrar att energideklarera kan din kommun till sist utdöma vite, en form av böter. På boverkets hemsida finns ett formulär under avsnittet Energideklaration som heter ”Förbered dig så här” som ger dig lättfattliga råd och anvisningar inför din energideklaration.

Boverket har ett sista krav: Sista sidan i energideklarationen, Husets energianvändning, ska sättas upp i husets entré eller reception. För småhus räcker det om du informerar hyresgästen på annat sätt. Du kan till exempel sätta upp sidan som en pappersutskrift eller i form av en skylt i plast eller aluminium. Du beställer skylten själv och den ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Om du inte sätter upp informationen riskerar du vite. Formatet på denna skylt får inte ändras!

Boverket kom med ett förtydligande angående besiktning vid energideklarationer 2009-04-02: ”Många energideklarationer görs utan att byggnaden har besökts. Regelverket medger den möjligheten men endast då det är uppenbart att inga åtgärder kan rekommenderas som medför en lägre energianvändning eller då underlaget från fastighetsägaren är komplett och trovärdigt. Boverket och Swedac anser att för få åtgärdsförslag presenteras i samband med energideklarationen och kommer att se över regelverk och tillämpning för att besiktningar på plats ska bli fler”. Lycka till med energideklarationen hälsar juristen!

Sidor