Del 6: Fuktproblem i sommarstugans husgrund

I sjätte och sista delen av Villa Aktuellts artikelserie tar vi upp fuktproblem i sommarstugans husgrund. Något som kan drabba många nybyggda såväl som äldre fritidshus.

Skillnaden mellan det permanenta bostadshuset och fritidshuset är framför allt ouppvärmda utrymmen under vinterhalvåret. När inomhustemperaturen är låg tränger fukt upp i byggnaden eftersom ångtrycket i marken högre än i avkylda utrymmen i huset. Något som brukar märkas extra tydligt vid sommarstugebesök vintertid. Majoriteten av fritidshusen är byggda på plintgrund, torpargrund, krypgrund eller källare och det är dem vi valt att titta närmare på.

PLINTGRUND
På grund av det stora genomflödet av luft är plintgrunden inte lika utsatt för mögel som andra konstruktioner. Men med en ventilationshämmande panel runt grunden ökar risken för fuktskador. För att undvika obehagliga överraskningar bör man se över allt trä i grunden och se till att det hålls torrt. Rensa bort allt organiskt material som trärester och liknande. Luften ska kunna passera fritt, blåser det ute ska det blåsa under huset.
Plintkonstruktion kräver i regel inte något större underhåll, men sommarens fuktiga luft medför ökad fukt i bjälklag och blindbottnar. Eftersom solen inte värmer på norrsidan är den svalare och därför fuktigare. Ligger byggnaden vindskyddat eller blindbotten är belägen nära markytan bör marken under huset täckas med plastfolie.

TORPARGRUND
I riktigt gamla sommarstugor byggda på torpargrund är risken för fuktproblem större än för hus på plintgrund. I en torpargrund sprids värme via skorstensstocken genom golvbjälklag som i allmänhet är dåligt värmeisolerade. Grundmuren har få, eller inga, ventiler, så nedkylning av utomhusluft från marken är inte särskilt omfattande. Kort sagt, grunden blir tillräckligt varm för att ge en låg fukthalt.
Men torpargrunden bör ändå hållas under uppsikt. Använd golvskikt som inte är fukttröga. Oljade trägolv rekommenderas. Undvik täta golvskikt, exempelvis plastbehandling eller golv med limskikt som ger fuktgenomgångsmotstånd. Om golvet i stugan sviktar kan detta vara ett tecken på att bjälklaget har angripits av röta.

KRYPGRUND
För fritidshus byggda från och med 1970-talet är krypgrund vanligt och mögelrisken stor. Problemet är att luften utomhus, som under sommarmånaderna innehåller mycket fukt, kommer in i krypgrunden via ventilerna och kyls ned av marken. Den relativa luftfuktigheten i utrymmet blir hög och mögelangrepp på blindbottnar och syllar är mycket vanligt.
Krypgrunden läcker ingen värme genom bjälklagen, vilket innebär att luften i kryputrymmet blir fuktig på grund av avkylning genom ventilerna på vintern och från marken på sommaren. För att fuktsäkra och skapa ett torrt, mögelfritt klimat i krypgrunden finns det i princip två alternativ att välja mellan.
Det ena är att skapa en så kallad varmgrund och på så sätt förhindra en nedkylning av luften. Det andra är att installera en avfuktningsanläggning. Försök inte minska fuktigheten genom att öka ventilationen i krypgrunden med ytterligare ventiler. Det är ingen lösning eftersom luftfuktigheten inte blir lägre av mer luft med samma fuktighetsgrad. Marken i krypgrunden bör täckas med plastfolie så att fukten från marken inte tränger upp i huset när inomhusvärmen dras ned, eller stängs av, under vintern.

KÄLLARE
I fritidshus med källare blir fuktproblemen påtagliga om lokalerna inte är uppvärmda. En ouppvärmd källare kan jämföras med en uteluftventilerad krypgrund, fast med ännu sämre möjlighet att leda bort fukt från mark och grundmur.
Under sommaren kan det bli ett stort problem eftersom det i hus med självdragsventilation inte sker något utsug när källarluften har lägre temperatur än luften utomhus. Kall luft är tyngre och stannar kvar i källaren.
Fukt tillförs från grundmurar och golv som är gjutna på marken, vilket ofta resulterar i en luftfuktighet över 90 procent. För att undvika mögel bör den relativa luftfuktigheten inte varaktigt överstiga 75 procent.
Den enkla källaren som enbart används som förråd bör förses med mekanisk frånluftsventilation så att fukten kan ventileras bort. Fritidshusets källare ska vara dränerad samma sätt som i ett hus där man bor permanent. Men även med rätt utförd dränering kvarstår de tidigare nämnda problemen.

RENSA STUPRÖREN
Oavsett hustyp är det viktigt att marken runt sommarstugan är planerad så att ytvatten rinner bort från huset. Vid regn är det stora mängder vatten som rinner på markytan. Rensa hängrännor, stuprör och kontrollera så att det inte uppstår vattensamlingar mot grunden.

Text: Poul Heie
Källa: Tidningen Villa Aktuellt

Poul Heie