Del 5: Åtgärda fuktproblem i krypgrunder

Många nybyggda såväl som äldre hus drabbas av skador på grund av fukt. I femte delen av Villa Aktuellts artikelserie berättar vi hur man åtgärdar fuktproblem i krypgrunder.

Krypgrundens historiska ursprung är den traditionella torpargrunden, vilket den ofta förväxlas med. Problemet med en sådan konstruktion är att luften utomhus, som under sommarmånaderna innehåller mycket fukt, kommer in i krypgrunden via ventilerna och kyls ned av marken. Den relativa luftfuktigheten i utrymmet blir hög och mögelangrepp på blindbottnar och syllar är mycket vanliga.

FUKTIG SOMMAR
Under perioden juli – september är luftfuktigheten som högst och mögelaktiviteten stor. När vinterhalvåret inleds minskar svampangreppen på grund av lägre temperatur och torrare luft. Eftersom mögeltillväxt är ojämn under året kan det ta lång tid innan problem blir lukt- eller synbara. Kontrollera den uteluftventilerade krypgrunden med en fukt- och temperaturmätare som placeras strax under blindbotten och helst mot norrsida i kryprummet. Sommartid ska luftfuktigheten ej vara högre än 75 procent. Om högre fuktighet uppmäts varaktigt bör provtagning ske.

VARMGRUND ELLER AVFUKTNINGSANLÄGGNING
För att fuktsäkra och skapa ett torrt, mögelfritt klimat i krypgrunden finns det i princip två alternativ att välja mellan. Det ena är att skapa en så kallad varmgrund och på så sätt förhindra en nedkylning av luften. Det andra är att installera en avfuktningsanläggning. Försök inte minska fuktigheten genom att öka ventilationen i krypgrunden. Det är ingen lösning eftersom luftfuktigheten inte blir lägre av mer luft med samma fuktighetsgrad.

ÅTGÄRDER
Börja med att förbereda kryputrymmet. Var noggrann och använd andningsskydd så att mögelsporer inte kommer in i andningsvägarna.
• Rengör kryputrymmet från organiskt material (trä, sågspån och annat byggskräp) som kan ge näring åt mögel och röta.
• Mögelbekämpa med Boracol, Fungicid eller likvärdiga medel där mögelangrepp finns.
• Täta grundmurar och bjälklagsanslutningar mot luftläckage. Detta är särskilt viktigt under vinterhalvåret, så att golv och luft inte kyls ned.

VARMGRUND
Väljer man att skapa en varmgrund så är nästa steg att värmeisolera.
• Placera helst värmeisolering på murens utsida både över och under mark. Om detta inte går så kan man isolera insidan på den del av muren som ligger ovan mark. (se figur) I andra hand värmeisoleras hela grundmuren på insidan. Välj en diffussionströg isolering av typ EPS (frigolit) eller XPS (cellplast).
• Värmeisolera marken inne i krypgrunden med limmade isoleringsskydd som är extremt fuktöppna och kan placeras direkt på avjämnad mark. Marken blir då naturligt sval med lågt ångtryck och fungerar som en naturlig avfuktare.
• Står huset ouppvärmt vintertid läggs plastfolie på marken.
Glöm inte att punktera plasten i lågpunkterna för att avleda eventuellt kondensvatten.
• Är huset utsatt för markradon kan man förse krypgrunden med en frånluftsfläkt som skapar undertryck i luften.
• När arbetet är klart stängs alla ventiler i grundmurarna.
Följ upp arbetet genom att placera en fuktmätare strax under bjälklagets undersida. Avläsningen blir enklast om instrumentet placeras inomhus.
Under juli – september, som normalt är de fuktigaste månaderna bör man läsa av mätaren en gång i veckan. Överstiger luftfuktigheten 75 procent under lång tid så rekommenderas att tillföra värme. Antingen genom att leda in varm frånluft från huset eller, lite enklare, genom att placera ett fuktstyrt element så att varmluften sprids direkt under blindbotten.
Energiåtgången blir nära nog försumbar eftersom en höjning av lufttemperaturen på några grader räcker för att hålla luften torr. Att utföra en varmgrund är en engångsåtgärd som sparar energi och ger varmare golv.

AVFUKTNINGSANLÄGGNING
Investerar man i en avfuktningsanläggning så förbereder man sig på samma sätt som för varmgrund, sedan tar installatören över.
Glöm inte att informera om eventuell markradon, så att rätt åtgärder vidtas. För att välja rätt avfuktare bör man tänka på följande:
• Avfuktaren ska vara av sorptionstyp, så att den klarar de låga temperaturer som råder i en krypgrund.
• Avfuktaren bör vara utrustad med intern energiåtervinning för lägsta driftskostnad
• Avluftningskapaciteten måste vara tillräcklig för att hålla hela grunden torr
• Avfuktaren bör vara i rostfritt utförande för att garantera lång livslängd
• Täck marken med plastfolie
• Stäng alla ventiler i grundmurarna.
En avfuktare ökar energiförbrukningen, kräver viss tillsyn och utbyte efter sin livslängd. Avlopp för kondensvatten måste utföras.

Text: Poul Heie
Källa: Tidningen Villa Aktuellt

FAKTA:
Mögelproblem i krypgrundshus är vanligt och inte något som bara drabbar fuskbyggen eller gamla hus. Så att förebygga angrepp är en investering som absolut rekommenderas. Den gamla torpargrunden har i stort sett samma konstruktion som krypgrunden, men är betydligt mindre utsatt för mögelangrepp.
Hur kommer det sig? Svaret är ganska enkelt.
Via skorstensstocken spreds dagligen värme från spisar, kakelugnar och genom golvbjälklag som var dåligt värmeisolerade.
Grundmuren hade få, eller inga, ventiler, så nedkylningen av utomhusluften från marken var inte särskilt omfattande. Kort sagt, grunden blev tillräckligt varm för att ge en låg fukthalt.
Den uteluftventilerade krypgrunden, som började byggas på 70-talet, läckte ingen värme genom bjälklagen. Därför blev luften i kryputrymmet fuktig på grund av avkylning genom ventilerna på vintern och från marken på sommaren.

Poul Heie