Stockholm runt

Småstugestaden Bällsta

Småstugeområdet i bällsta uppfördes 1940-45 på mark som tidigare tillhört bällsta gård. Ägorna hade köpts upp av stockholms stad 1938 i syfte att...

Sidor