Ekonomi

Andreas Mülich marknadschef, Skandiamäklarna

Stabil höst i sikte

FÖRRA ÅRET SVIKTADE bostadsmarknaden vid den här tiden. Det var finanskris, otäcka prog­noser om arbetslöshet, och en konjunktur som inte skulle vända på flera år. Det påver­kade bostadsmarknaden genom ett minskat intresse för att köpa och sälja, helt naturligt. Bankerna tuffade till kraven på utlåning för att säkra eventuella kreditförlusterna som bidrog till att bostadsmarknaden stod och stampade.
Nu är bilden en annan. Visserligen är värl­den omkring oss orolig. Vi har fortfarande finanskris, arbetslösheten är stor i många om­råden och branscher, och bankerna är fortfa­rande tuffa. Men det är en annan stämning på marknaden. Fler och fler visar intresse för att flytta och göra en bra affär. Bostadsköparna har vaknat. Vi liksom många andra mäklare har inte bara mycket folk på visningarna, utan det blir också affärer. Köpare och säljare möts nu, snabbare än tidigare.

RÄNTAN
En orsak till återhämtningen är förstås räntan. Vi har haft väldigt låga räntenivåer sen årsskif­tet ungefär. Vi kan i dag erbjuda våra kunder en ränta på 1,55% i Danske Bank. Det är histo­riskt mycket lågt, på gränsen till extremt. Det är helt klart så att alla de som har rörliga bolån har fått det bra ekonomiskt. Den disponibla inkomsten har ökat och med det ökar också intresset för att köpa nytt boende. Men som alltid, flyttströmmarna är ganska konstanta. De flesta flyttar ändå för att de måste - livs­situationen kräver ett annat boende.

MARKNADEN
Så hur ser höstens bostadsmarknad ut? Ja, all­tid svårt att spekulera i hur det kommer att bli. Som oftast blir det inte som man tänkt sig, men vi står nu i alla fall inför en situation som kan sammanfattas som stabil. Under sommaren har marknaden varit mer aktiv än på länge. De flesta av våra kontor har haft öppet under högsommaren, vilket också visade sig vara för­delaktigt. Det har skett fler flyttar än på väldigt länge under juli och augusti. Det tar vi med oss i höst. Nu är det stor efterfrågan på bostä­der framförallt i storstäderna och inte minst i Stockholms innerstad. Suget är stort efter både större och mindre lägenheter. Såväl 1:or och 2:or som 4:or och 5:or säljs idag till höga kva­dratmeterpriser. Utbudet är inte lika stort som det brukar vid den här tidpunkten (september), men det gör också att efterfrågan har ökat rejält, samtidigt som priset pressas upp.

Så påverkas du av höstbudgeten

Så påverkas du av höstbudgeten

Så påverkas du av höstbudgeten  I regeringens budgetproposition för nästa år föreslås ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget för löntagare. Med sänkta skatter är det tänkt att löntagarna ska öka sin konsumtion och därigenom öka möjligheterna för nya arbetstillfällen.

DEN SOM ÄR LÖNTAGARE får nästa år ytterligare sänkt skatt.  Jobbskatteavdraget ger mellan 160 och 250 kronor lägre skatt för de flesta. Grundavdraget blir i och för sig lägre, efter­som det följer prisbasbeloppet som sänks, men det har liten påverkan på nettoeffekten.

SÄNKT SKATT FÖR PENSIONÄRER
För pensionärerna innebär det sänkta prisbasbeloppet och bromsen att inkomsterna sänks till 2010. Garantipensionen, som följer inflationen, sänks med en procent. För tilläggs- och inkomstpensionerna innebär brom­sen att pensionen räknas ned med tre procent enligt Försäk­ringskassans prognos.
Samtidigt sänks skatten för ålderspensionärer genom regeringens förslag på förhöjt grundavdrag. Det innebär att skattesänkningen kommer att bli något större än den sänkta pensionen för garantipensionärerna. En pensionär med en allmän pension på 15 000 kronor i måna­den får cirka 90 kronor lägre nettoinkomst på det nya året.

ÖKADE STUDIEMEDEL
Studenterna ska få 350 kronor mer i studiemedel per månad.
Mest höjs lånedelen, vilket innebär att det som underlättar dagens situation kommer att märkas när studenten ska betala tillbaka senare. En studentbudget går med nöd och näppe ihop idag, förutsatt att man har rätt till bostadsbidrag. Med höjningen förbättras situationen, men tar inte bort behovet av ytterligare inkomster för att täcka de nödvändiga utgifterna.

ÖKAD SJUKERSÄTTNING
Ytterligare förslag från regeringen är att personer med sjuker­sättning, tidigare förtidspension får samma regler som ålders­pensionärer för beräkning av bostadstilläggets storlek. Det kan betyda 555 kronor mer i månaden som mest.

SÄNKTA ENERGISKATTER
Men koldioxidskatten ska höjas något mer än enligt lag så net­toeffekten på bensin, olja och diesel blir mindre. Skatten på el sjunker med 0,25 öre i Stockholmsregionen, vilket betyder 50 kronor mindre om året för den som använder 20 000 kWh.

MILJARDER TILL KOMMUNERNA
Kommunerna och landstingen får ytterligare 10 miljarder av staten. Om det kan leda till att bättre upprätthålla servicen och att fler får behålla sina jobb är det förstås bra både för de anställda och för kommuninvånarna. Trots det kan kommunernas och landstingens försämrade ekonomi kräva skattehöjningar, vilket flera nu flaggat upp för.

KÄLLA: REGERINGEN OCH INSTITUTET FÖR PRIVATEKONOMI
 

Sidor